Osoby niepełnosprawne często nie wiedzą, że mają pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej, oczywiście pod warunkiem, że podczas rekrutacji znajdą się wśród najlepszych kandydatów.

Wszystkie instytucje działające na mocy Ustawy o służbie cywilnej i Ustawy o pracownikach samorządowych są zobligowane do przestrzegania jej zapisów. Jeżeli dana instytucja nie spełnia 6-procentowego wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, o której mowa w ustawie, a w trakcie procesu rekrutacji osoba niepełnosprawna znajdzie się wśród pięciu najlepszych kandydatów wówczas to ona ma pierwszeństwo w otrzymaniu zatrudnienia. Warto poruszyć ten temat, ponieważ na ostatniej Gali Integracji była mowa również o zwiększeniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji, http://diru.pl/zwiekszyc-zatrudnienie-osob-niepelnosprawnych-administracji-publicznej/.

Urzędy administracji rządowej i samorządowej nie otrzymują dofinansowania z PFRON – w przeciwieństwie do przedsiębiorstw. Należy przypuszczać, że dlatego poziom zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych we wspomnianych urzędach jest niski. Urzędy za niespełnienie 6-procentowego wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością płacą jednak wysokie składki do PFRON. Mimo to raczej nie szukają rozwiązania, czyli w tym przypadku oszczędności, poprzez zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Oczywiście można wskazać i takie urzędy, głównie samorządowe, gdzie zatrudnienie osób niepełnosprawnych znajduje się powyżej wspomnianego poziomu.

Warto przytoczyć art. 29a rozdział 3 „Nawiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej” Ustawy o służbie cywilnej „Jeżeli w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w ust. 1.” Co do samego naboru, o tym w Art. 28 P.2
„Ogłoszenie o naborze powinno zawierać:
1) nazwę i adres urzędu;
2) określenie stanowiska pracy;
3) wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy;
4a) informację o warunkach pracy na danym stanowisku pracy;
4b) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce składania dokumentów.”

Na stronie Serwisu Służby Cywilnej można również przeczytać, jakie warunki powinna spełnić sama osoba niepełnosprawna, aby mogła skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu.
„Warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby skorzystanie z pierwszeństwa w zatrudnieniu przez osobę niepełnosprawną było możliwe to:
• złożenie wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
• wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze niższy niż 6% (informacja ta jest umieszczana w treści ogłoszenia o naborze), uzyskanie w toku naboru wyniku umożliwiającego znalezienie się w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów”.

Jeżeli osoba niepełnosprawna ubiega się o pracę w organizacji samorządowej, składa właśnie swoją aplikację to warto dowiedzieć się, czy dana jednostka spełnia ona 6-procentowy wskaźnik zatrudnienia, jeżeli nie ma o tym mowy w ogłoszeniu.
Ogłoszenia o naborach w służbie cywilnej są dostępne m.in. na tej stronie https://nabory.kprm.gov.pl/.

Wydarzenia

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!