Wybitny polski naukowiec i innowator - prof. Wiesław Nowiński prezentuje program budowy Polski Innowacyjnej.

"1. Stwórzmy Technopolish - innowacyjno-technologiczną wizytówkę Polski, zalążek i przyszłe centrum Polskiej Doliny Krzemowej.
2. Zorganizujmy w nim Centra Doskonałości w wybranych, strategicznych niszach technologicznych, w których możemy osiągnąć poziom światowy i odnieść globalny sukces rynkowy, kierowane przez wybitnych Polaków będących jednocześnie naukowcami, innowatorami i przedsiębiorcami. Wokół każdego z tych centrów twórzmy szerokie i silne sieci powiązań naukowych, przemysłowych i biznesowych oraz konsorcja międzynarodowe finansowane głównie z grantów międzynarodowych i przemysłu.
3. Utwórzmy Inkubator Akademicki dla utalentowanej polskiej młodzieży, mentorowanej przez wybitnych Polaków.
4. Budujmy Polską Dolinę Krzemową wokół Technopolish z (tanią) przestrzenią dla krajowych firm technologicznych, inwestorów, filii krajowych i wybranych zagranicznych szkół wyższych lub ich programów oraz czołowych światowych firm
technologicznych.
5. Powielajmy doświadczenie w budowie, organizacji i funkcjonowaniu Technopolish i Polskiej Doliny Krzemowej na cały kraj tworząc skoordynową sieć regionalnych Dolin Krzemowych (a nawet lokalnych dolinek) specjalizujących się w technologiach adekwatnych do danego regionu i wykorzystujących istniejącą lokalnie infrastrukturę.

Dekalog innowacyjno-naukowy

Dekalog innowacyjno-naukowy winien być fundamentem naszej innowacyjności i jest następujący:
1. Określmy narodowe specjalności w nauce i skoncentrujmy się na nich.
2. Budujmy wiodące centra naukowe przyciągające do kraju projekty, doświadczenie, talenty, firmy i finansowanie.
3. Zachęcajmy młodzież do kariery naukowej. Życie naukowca jest fascynujące i pełne satysfakcji zawodowej, a w połączeniu z wynalazczością i przedsiębiorczością może prowadzić do zamożności.
4. Promujmy postawy twórcze, innowacyjne i przedsiębiorcze; uczmy współdziałania. Zmieniajmy mentalność społeczeństwa w tych obszarach.
5. Twórzmy ośrodki ochrony, zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej.
6. Rozwijajmy inteligencję rynkową i korelujmy z nią kierunki badań naukowych.
7. Zakładajmy inkubatory i wprowadzajmy dogodne warunki (nowe prawo innowacyjne) do tworzenia firm technologicznych (inkubacja winna mieć elastyczność w eksploatacji własności intelektualnej i w zatrudnieniu oraz daleko
idące zwolnienia podatkowe, zwłaszcza dla tych firm, które tworzą miejsca pracy).
8. Zapraszajmy krajowych inwestorów do inwestowania w badania naukowe. Włączajmy do rad naukowych biznesmenów, finansistów i entreprenerów.
9. Twórzymy warunki do powrotu wybitnych naukowców do kraju, zatrzymajmy exodus naszej utalentowanej młodzieży i przyciągajmy młode talenty naukowe, zwłaszcza ze wschodu.
10. Zachęcajmy najlepsze duże firmy do otwierania w kraju regionalnych oddziałów badawczo-rozwojowych i inwestowania w polską naukę.Uważam, że Polskę Innowacyjną powinniśmy budować na dwóch głównych filarach:
1) wybitnych Polakach chcących powrócić z zagranicy oraz
2) naszej utalentowanej młodzieży wygrywającej międzynarodowe konkursy, wzmocnionych fundamentem krajowych naukowców gotowych i chętnych do transformacji w nową rzeczywistość.

Technopolish - Polskie Technopolis

Technopolish ma spełniać następującą, wielofunkcyjną rolę:
1. Innowacyjno-technologiczna wizytówka Polski.
2. Magnes dla talentów, doświadczenia, projektów, współpracy i finansowania.
3. „Przystań” dla diaspory.
4. Inkubator inkubatorów.
5. Zalążek i przyszłe centrum Polskiej Doliny Krzemowej.
6. Repozytorium innowacyjnych zasobów kraju.
7. Koordynator i wsparcie operacyjne dla Dolin Regionalnych.
8. Promocyjny portal Polski Innowacyjnej.
Technopolish winien być zorganizowany trójwarstwowo:
1) Niezależne, lecz ściśle współpracujące, Centra Doskonałości kierowane przez naukowców diaspory mentorujących studentów-entreprenerów i tworzące silne sieci powiązań krajowych i międzynarodowych.
2) Inkubator Akademicki wspierający studentów-entreprenerów w komercjalizacji technologii wytworzonych przez nich w Centrach Doskonałości jak również inkubator nie-akademicki dla komercjalizacji technologii, w które nie są zaangażowani studenci-entreprenerzy.
3) Startupy, którym udostępniono bardzo tanią przestrzeń i stworzono bardzo dogodne warunki.
Postawmy na neurotechnologie – Polskie Centrum Neurotechnologiczne (jako pilotażowe centrum doskonałości)

Mózg ludzki jest najbardziej skomplikowanym żywym organem i 21-szy wiek uważany jest za Wiek Mózgu/Umysłu. Mózg to nie tylko wyzwanie dla ludzkości, ale również olbrzymia szansa rynkowa. Społeczeństwo się starzeje, 1/3 dorosłej populacji świata cierpi na choroby neurologiczne, choroby mózgu są najczęstsze – 13% wszystkich chorób, zaś koszt chorób neurologicznych jest bardzo wysoki i systematycznie rośnie (w USA – $400 miliardów/rok i $1 bilion za 10 lat; w Europie –800 miliardów Euro w 2010). Stąd olbrzymie projekty i inicjatywy neurotechnologiczne w USA, UE czy Izraelu, jako że badania nad mózgiem będą następną po badaniach kosmosu olbrzymią falą technologiczną. Polska winna dołączyć do tego “Klubu Neuro” tworząc Polskie Centrum Neurotechnologiczne jako pilotażowe Centrum Doskonałości w Technopolish.
Celem Polskiego Centrum Neurotechnologicznego (PCN) jest stworzenie światowej klasy ośrodka neurotechnologicznego
1) łączącego naukę, innowacyjność i przedsiębiorczość, będącego
2) inkubatorem technologii, produktów i firm technologicznych na rynek globalny,
3) magnesem przyciągającym talenty, projekty i współpracę, jak również
4) koordynatorem krajowej i międzynarodowej sieci akademicko-kliniczno-przemysłowej w badaniach nad mózgiem. PCN winno prowadzić badania stosowane o potencjalnej komercjalizacji w przeciągu do 5 lat i tworzyć m. in. systemy do diagnozy, leczenia, predykcji i edukacji medycznej (zwłaszcza oparte o różnorodne modele i atlasy mózgu), symulatory chirurgiczne, duże bazy danych medycznych oraz narzędzia dla neurotechnologii. Ponadto, PCN rozumiane jako „Pole – Come back Now” winno służyć jako efektywnie działający, wzorcowy i przekonywujący model mechanizmu umożliwiający wybitnym Polakom przeniesienie się do kraju w celu rozwijania swych prac własnie tu.
Europejskie Inkubatory Akademickie

Koncepcja Europejskich Inkubatorów Akademickich polega na utworzeniu sieci inkubatorów akademickich w całej EU z pilotażowym projektem w Polsce, w celu umożliwienia absolwentom szkół wyższych komercjalizacji ich pomysłów realizowanych w formie prac magisterskich i doktorskich. Instytucja inkubatorów europejskich winna być bezdochodowa, zwolniona z podatków, zaś zyski przeznaczane na tworzenie kolejnych inkubatorów. Projekt Europejskich Inkubatorów Akademickich to koncepcyjny wkład Polski do Europy celem wsparcia młodych Europejczyków i zmniejszenia ich bezrobocia.

Proces organizowania sieci inkubatorów zaproponowałem w trzech etapach:
1) Zorganizowanie centrali przy UE, której zadaniem będzie określenie ram i procesów, szkolenie personelu inkubatorów, kontrola jakości oraz koordynacja działań.
2) Ustanowienie kluczowych inkubatorów pilotażowych w Polsce przy głównych uczelniach (i przy Technopolish) i, po przetestowaniu i usprawnieniu koncepcji, rozszerzenie jej na cały kraj.
3) Powielenie rozwiązania z Polski na inne kraje UE. Warunki inkubacji winny być korzystne dla startupów: własność intelektualna winna być przekazana bezpłatnie przez inkubator/uczelnię do startupu na zasadach wyłączności (jeśli startup osiągnie postawione mu cele); 2-letnie finansowanie zalążkowe i zwolnienia podatkowe, jeśli startup osiągnie wyznaczone cele; dalsze 3- lata finansowania zalążkowego i zwolnień podatkowych, jeśli startup utworzy przynajmniej 3 miejsca pracy dla absolwentów wnoszących dodatkową własność intelektualną; niski udział inkubatora w zyskach startupu; oraz bezpłatne wsparcie prawne przez 3 lata.

Inkubator akademicki nie może się ograniczać do płatnych pomieszczeń i dostępu do internetu, jak to zwykle bywa. Taki inkubator powinien zapewniać: początkowe finansowanie startupów, wsparcie prawne, wsparcie administracyjno-księgowo-
techniczne, wsparcie w zakresie inteligencji rynkowej i własności intelektualnej, zapewnienie pomieszczeń roboczych i infrastruktury, mentorowanie, dostęp od sieci inwestorów oraz pomoc w rekrutacji kierownictwa i pracowników. Nie kształćmy talentów dla gospodarek konkurencyjnych. Przyjmując 4-ro letnie stypendium doktoranckie, doktorant entreprener byłby finansowany maksymalnie aż do 9-ciu lat, co by mu/jej umożliwiło utworzenie solidnej i konkurencyjnej firmy tu w kraju wzmacniając krajową gospodarkę (a nie szukanie pracy po skończeniu doktoratu za granicą w gospodarce konkurencyjnej). Mamy utalentowaną i masowo uczącą się polską młodzież – nawet, jeśli co 100-ny student założy własną firmę (co 6-ty student zakłada na MIT (Massachusetts Institute of Technology, amerykańskiej uczelni technicznej uznawanej za najlepszą na świecie)), to będą ich w kraju dziesiątki tysięcy.
Polska Dolina Krzemowa

Wokół Technopolish należy budować Polską Dolinę Krzemową (jest to nazwa robocza; inne proponowane nazwy to Dolina Gwiaździsta lub Bursztynowa) z przestrzenią dla krajowych firm technologicznych, inwestorów, filii krajowych i wybranych zagranicznych szkół wyższych (szczególnie technicznych i biznesowych, a może i medycznych) lub ich programów oraz czołowych światowych firm technologicznych zakładających tu swoje regionalne oddziały badawczo-rozwojowe, wspartych siecią usług. Ponadto, planowane nowe inicjatywy, jak np. budowa w kraju oddziału Cambridge Innovation Center, winny być zlokalizowane w obszarze przyszłej Polskiej Doliny Krzemowej. Doświadczenia w budowie, organizacji i funkcjonowaniu Technopolish i Polskiej (centralnej) Doliny Krzemowej należy powielać na cały kraj tworząc skoordynowaną sieć powiązanych regionalnych Dolin Krzemowych (a nawet lokalnych dolinek), specjalizujących się w technologiach adekwatnych do danego regionu i wykorzystujących istniejącą lokalnie infrastrukturę, jak parki technologiczne i specjalne strefy ekonomiczne. Ponadto Technopolish winien wspomagać operacyjnie Doliny Regionalne poprzez m. in. zapewnienie dostępu do 1) inwestorów, ekspertów, projektów, narzędzi, globalnych powiązań oraz, co jest bardzo krytyczne, 2) baz danych zarówno globalnych (np. z patentami, publikacjami i raportami) jak i z krajowymi zasobami/stanem (infrastrukturą we wszystkich dolinach (centralnej, regionalnych i lokalnych), projektami, sprzętem, laboratoriami, instytucjami współpracującymi, ekspertyzą, pracownikami i wzorami umów). Ścisła współpraca Technopolish z Dolinami Regionalnymi (oraz dolinkami lokalnymi), jak i Dolin między sobą, ma na celu znaczne zwiększenie ich efektywności działania i stopnia wykorzystania infrastruktury lokalnej.
Budowa Technopolish i tworzenie Polskiej Doliny Krzemowej to olbrzymie zadanie.
Można tu wstępnie wyodrębnić następujące grupy problemów i odpowiadające im zespoły robocze, które trzeba będzie powołać:
1. Obszar (lokalizacja, wielkość, pozyskanie, warunki, przygotowanie, koszt).
2. Koszty i harmonogram (oszacowanie, finansowanie, skala projektu (opcje), plan biznesowy).
3. Struktura, organizacja i procesy; organizacja służb wspierających; repozytorium innowacyjne kraju i bazy danych.
4. Wsparcie prawne (zmiana prawa innowacyjnego, granty, umowy).
5. Zatrudnienie, zwłaszcza wybitnych Polaków (kryteria, identyfikacja, przyciągnięcie, wybór, warunki).
6. Architektura (Technopolish i Polska Dolina Krzemowa; ksztatowanie przestrzeni, bardzo tanie i elastyczne pomieszczenia dla startupów).
7. Komunikacja (zewnętrzna i wewnętrzna).
8. Przyciągnięcie zagranicznych uniwersytetów (lub programów) i instytutów (multi-uni) (np. Stanford, MIT, Harvard, Weizmann Institute, INSEAD).
9. Przyciągnięcie wiodących firm (np. poprzez zmniejszone do połowy podatki w porównaniu z Silicon Valley).
10. Współpraca z regionami (parkami technologicznymi i specjalnymi strefami ekonomicznymi).
11. Koordynacja (łącznie z Radą Budowy Technopolish i Polskiej Doliny Krzemowej, patrz p. 6).

Ponadto, następujące grupy problemów pozostają do rozważenia:
1. Wprowadzenie super specjalnej strefy ekonomicznej.
2. Tworzenie i organizacja wirtualnych centrów doskonałości.
3. Utworzenie filii zagranicznej, wiodącej szkoły medycznej (np. Johns Hopkins, USA).
4. Zorganizowanie najnowocześniejszego szpitala.
5. Utworzenie innowacyjnego uniwersytetu (również z programem dla szkół podstawowych i średnich).
6. Przyciągnięcie do kraju młodego pokolenia diaspory.
7. Korzystniejsze prawo dla przedsiębiorców.
8. Korzystniejsze prawo dla inwestorów w innowacyjność.
9. Wprowadzenie super specjalnego prawa i stworzenie funduszy inwestycyjnych dla firm niszowych (potwierdzonych metodą Prof. Pawlaka, p. 6).
10. Utworzenie Polskiego Instytutu w (amerykańskiej) Dolinie Krzemowej.
11. Wprowadzenie polskich funduszy inwestycyjnych w (amerykańskiej) Dolinie Krzemowej.
DZIAŁANIA
1. Powołajmy Radę Doradczą i Koordynacyjną d.s. nauki, innowacyjności i przedsiębiorczości przy Gabinecie Premiera (łącznie z przedstawicielami regionów).
2. Utwórzmy ekspercką Grupę Roboczą dla oceny (w formie konstruktywnych raportów) warunków i kryteriów porównawczych w wiodących innowacyjnie krajach: USA (szczególnie w Dolinie Krzemowej), Europy (Szwajcaria, Wielka
Brytania, Szwecja, Holandia, Niemcy, Finlandia, Izrael) i Azji (Chiny, Japonia, Korea, Tajwan, Singapur).
3. Przyjmijmy holistyczną strategię innowacyjności opartą o dekalog innowacyjno-naukowy.
4. Ustanówmy nowe, specjalne (proste i spójne) prawo innowacyjne wprowadzające w Polsce najlepszy na świecie ekosystem dla entreprenerów i inkubacji firm technologicznych z łatwością komercjalizacji własności intelektualnej, zerowymi albo bardzo niskimi podatkami/opłatami dla tych firm oraz atrakcyjnymi warunkami dla inwestorów i licencji technologii.
5. Przyjmijmy strategię dla przyciągnięcia wybitnych Polaków do kraju oraz powstrzymującą exodus naszych młodych talentów i inicjującą ich powrót.
6. Prowadźmy szeroką kampanię medialną mającą na celu zmianę mentalności społeczeństwa na temat nauki, innowacji i przedsiębiorczości.
7. Ogłośmy Polską Inicjatywę Neurotechnologiczną pod patronatem Prezydenta (podobnie jak w USA i Izraelu).
8. Utwórzmy Technopolish wraz z Centrami Doskonałości; przeznaczmy obszar wokół (z dobrymi połączeniami komunikacyjnymi) na budowanie Polskiej Doliny Krzemowej; zacznijmy ją organizować i wstępnie zapraszać przyszłych “lokatorów”.
9. Utwórzmy Polskie Centrum Neurotechnologiczne.
10. Ustanówmy sieć Inkubatorow Akademickich.

Zauważmy, że koszt realizacji punktów 1-7 jest stosunkowo niewielki i nie wymaga tworzenia nowej (twardej) infrastruktury, zaś ich urzeczywistnienie będzie miało ogromny wpływ na innowacyjny rozwój kraju.
Co teraz? W celu szybkiego wdrożenia projektu, proponuję następujące kroki:
1. Dyskusja nad projektem: ekspercka i społeczna.
2. Rozpoczęcie procesu zmiany prawa innowacyjnego.
3. Odezwa Prezydenta i Premiera skierowana do kraju i świata o budowie Polski Innowacyjnej.
Polska:
- buduje Technopolish i Dolinę Gwiaździstą (czyli Polską Dolinę Krzemową);
- zaprasza wybitnych naukowców-innowatorów-przedsiębiorców;
- deklaruje długofalowe inwestycje w innowacyjność (przynajmniej 10-letnie w Technopolish i Polską Dolinę Krzemową);
- oferuje najlepszy na świecie ekosystem dla innowacji, entreprenerów, startupów, przedsiębiorców i inwestorów;
- zaprasza czołowe uniwersytety by otwierały w Technopolish swoje filie i programy;
- zaprasza wiodące firmy technologiczne, by otwierały w Dolinie Gwiaździstej swoje laboratoria i oddziały badawczo-rozwojowe . INVENTED in POLAND is COOL. Polacy wracajcie!
4. Przygotowanie planu biznesowego (i określenie skali projektu ze względu na liczbę i tematykę Centrów Doskonałości oraz wyżej wymienionych 11-tu problemów do rozważenia) wraz z harmonogramem.
5. Powołanie zespołów roboczych.
6. Planowanie, planowanie, planowanie i szybkie WYKONANIE. Sprowadzenie do Rosji jednego wybitnego matematyka w XVIII-tym wieku zaowocowało utworzeniem tam światowej szkoły matematycznej na stulecia. My sprowadzimy do Polski wielu wybitnych naukowców-innowatorów-przedsiębiorców oraz posiadamy armie zdolnych, wykształconych, chętnych do podjęcia wyzwań, młodych ludzi.
Mamy więc niepowtarzalną szansę historyczną. Nie może nam zabraknąć odwagi i konsekwencji w realizacji. Jest nas około 40 milionów TU i 20 milionów TAM (a nawet 50 wg badań prof. Kieżuna).

Zjednoczmy wysiłki i budujmy wspólnie Polskę Innowacyjną, dla nas i przyszłych pokoleń."

cz.I artykułu : Teraz Polska Innowacyjna - Cel działania

Wydarzenia

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!