17 listopada 2012 roku w gościnnych progach Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie spotkają się członkowie Towarzystwa Miłośników Kujaw z Radziejowa obchodzącego w tym roku 50 lecie swego powstania.

W programie uroczystej gali z tego tytułu weźmie udział wielu członków jak i gości zaproszonych. Wszyscy uczestnicy gali otrzymają plakietkę okolicznościową, folder z rąk ubranej w stroje kujawskie młodzieży.

Porządek gali jest niezwykle bogaty i obejmuje:

1.Powitanie zaproszonych gości
2.Historia działalności- 50 lat TMK
3.Wręczenie wyróżnień Burmistrza Miasta
4.Wręczenie podziękowań TMK
5.Wystąpienie zaproszonych gości
6.Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień laureatom Konkursów ( PLASTYCZNEGO, LITERACKIEGO I NA LOGO ),
7.Występ Zespołu Pieśni i Tańca Kujawy
8.Pokonkursową wystawa „Kujawy pędzlem malowane”
9.Kujawski poczęstunek

Przy kujawskim poczęstunku będzie okazja do rozmów, wspomnień. Do spotkań dawno niewidzianych osób. Myślę, że warto, ba trzeba przypomnieć trochę faktów, wg informacji Prezesa TMK pani Haliny Paczkowskiej.„Tradycję można przechowywać tak jak rodzinne klejnoty.
Dobrze zamknięte nie giną, ale też nie promieniują.
Tradycja polska powinna promieniować.
Powinna rzucać blask na życie i zabarwiać je”.
Henryk Sienkiewicz

„Ziemia rodzinna to
- Kujawy!”
Franciszek Beciński

Towarzystwo Miłośników Kujaw jest stowarzyszeniem regionalnym,uczestniczącym w życiu kulturalnym i społecznym,działającym na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury naszego regionu. Podtrzymuje tradycję narodową, regionalną, obywatelską i kulturalną. Dba o zachowanie dóbr
kultury i tradycji kujawskiej, wspiera dorobek twórców i artystów regionalnych. TMK powstało ok. 1962 r. z inicjatywy grupy radziejowian.

Organizatorem i pierwszym Prezesem do 1992 r. był Józef Górczyński - wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, poseł na Sejm. Kolejnym Prezesem - do 2004 r. - był Jan Kalafus. W latach 2005-2008 funkcję tę sprawował Janusz Korcz. Obecnie Prezesem jest Halina Paczkowska. Aktywni działacze TMK: Witold Grosman, Józef Prusinowski, Lech Ciesielski, Józef Stachura, Józef Surdyk, Ryszard Bladowski, Eugenia Sławińska, Wiesław Jarębski, Ryszard Pernak, Kazimierz Rolirad, Józef Górczyński,Maria Surdyk, Jan Kalafus, Alina Krupińska, Wiesława Idrian,Janusz Korcz. W wyniku zmian administracyjnych, od 1967 r.TMK funkcjonowało jako oddział, najpierw Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego w Bydgoszczy –przy wsparciu min. Wandy Szkulmowskiej, w latach 1976-1996 Dobrzyńsko - Kujawskiego Towarzystwa Kulturalnego we Włocławku.Opiekę merytoryczną sprawowała p. Joanna Schab.Bydgoszcz i Włocławek wspierały TMK finansowo i merytorycznie. Obecnie jest samodzielną organizacją społeczną, wpisaną do KRS. Od samego początku Towarzystwo gromadziło eksponaty kultury materialnej i sztuki regionalnej, dlatego w 1964 r. powstała Izba Regionalna, współpracująca z Muzeum Archeologicznym w Łodzi, Muzeum Etnograficznym w Toruniu, Muzeum Historycznym we Włocławku oraz Towarzystwem Naukowym w Toruniu

Z myślą o odkrywaniu i rozpowszechnianiu kujawskich pieśni i tańców w 1967 r. powstała Kapela Ludowa (późniejszy Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy”).Towarzystwo jako strażnik literatury i sztuki ludowej ponownie odkryło twórczość Franciszka Becińskiego i wspólnie z RDK zorganizowało benefis poety. Podtrzymuje także pamięć o Radziejowie, jako kolebce kujawskiego haftu, promując twórczość miejscowych hafciarek na warsztatach i wystawach. W 1975 r. z inicjatywy Jana Kalafusa wspólnie z RDK i MiPBP obchodzono Dni Ziemi Radziejowskiej (obecnie Dni Radziejowa organizowane przez RDK i Urząd Miasta).TMK było współorganizatorem dwóch sesji popularno-naukowych, które odbyły się w MiPBP Radziejowie w 1977 r. i 2002 r. Pokłosiem pierwszej była monografia - Dzieje Radziejowa. Kujawskiego pod red. prof. Jerzego Danielewicza. W latach 1996-2002 TMK wydawało lokalne czasopismo „Gazeta Radziejowska-Kronika”, pod red. Jana Kalufusa. TMK wraz z kombatantami ZBOWiD w Radziejowie wystąpiło z inicjatywą odbudowy pomnika Tadeusza Kościuszki, zburzonego przez hitlerowców w 1940 r.

Odbudowany dzięki składkom mieszkańców i wsparciu finansowym władz miasta w 1986 r. znajduje się na ul.Kościuszki. „Sen o skansenie” radziejowskim rozwiał się z dymem pożaru zrekonstruowanego Wiatraka-Koźlaka, który znajdował się przy dzisiejszej ul. Wiatraczny Stok. Piękny relikt kultury ludowej spłonął w 1987 r. Zniszczeniu uległa też chata kujawska, w której miało powstać Muzeum Przemiału –„Chata Młynarza”. TMK rozwijało się i nadal rozwija dzięki inicjatywom i zaangażowaniu swoich członków. Wszystkie działania są skierowane na ocalenie od zapomnienia dorobku wielu pokoleń kujawiaków, promocję Radziejowa, zainteresowanie młodego pokolenia pięknym kujawskim folklorem.

RADZIEJOWSKIE „KUJAWY”

W 1967 r. powołano do życia zespół folklorystyczny „Kapela Ludowa”, który powstał z autentycznej potrzeby grupy członków Towarzystwa Miłośników Kujaw i niejako na zapotrzebowanie mieszkańców Radziejowa. Opiekowali się: do 1992 r. Józef Górczyński, do 2004 r. –Jan Kalafus. Kierownictwo artystyczne sprawowali: Henryk Gronkowski, Józef Kucal, Józef Pietrzak, Henryk Nawrocki, Wanda Waszak, Marian Nowakowski. W 1970 r. kapela przyjęła nazwę Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy”. Skład pierwszego zespołu: Andrzej Marciniak, Leon Kłos, Franciszek Janiak, Franciszek Waldon, Stanisław Puchalski, Edward Raszka, Stanisław Daniel (do dziś gra skrzypcach), Leon Górecki, Ignacy Łukanowski, Władysław Libigocki, Stanisław Kubiak. Skład zmieniał się w ciągu 45 lat działalności. Na pierwszym występie w 1986 r. zespół zaprezentował przyśpiewki autorstwa Marii Malinowskiej, Rozalii Libigockiej, Marii Surdyk oraz Józefa Prusinowskiego. Repertuar zespołu był sukcesywnie uzupełniany, w miarę odkrywania poszukiwanych w terenie wiejskim autentycznych starych piosenek i przyśpiewek, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Od 1978 r. opiekę merytoryczną i finansową nad zespołem przejął RDK. „Kujawy” tworzyli i tworzą członkowie TMK. Wysoki poziom artystyczny zespół zawdzięcza choreografii p. Marii Dębniak - autorki pieśni „Kocham ziemię rodzinną”, (muz. Andrzej Marciniak) która na stałe weszła do repertuaru i cieszy się niesłabnącą popularnością i p. Wandy Waszak. W latach 1975-1978 zespół prezentował widowiska obrzędowe: „Tak bywało na weselach na Kujawach”, „Frycowe na Kujawach”, a w latach późniejszych obrzędy dożynkowe. W 1994 r. odbyła się premiera „Wesela na Kujawach” wg Fr. Becińskiego w reżyserii Jana Kalafusa. To przedstawienie wystawiano także pod kierunkiem p. Wandy Waszak, która opracowała wraz z zespołem także programy: „Kiszenie kapusty”, „Przywołanki”, „Dyngus na Kujawach”, „Zapusty”, „Andrzejki”, „”Na kujawską nutę”, „Nie ma to jak na Kujawach”, „Jak Kujawy to Kujawy” . .Zespół odnosił i odnosi wiele sukcesów, promując kujawski folklor na koncertach krajowych i zagranicznych. Był oklaskiwany i zdobywał nagrody w Polsce i za granicą, min. w Hiszpanii, na Litwie, Łotwie, Białorusi. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu członków zespołu i kierowników artystycznych ocalono od zapomnienia kujawskie utwory, które pozostawili nam przodkowie. Jest wysoko oceniany za autentyczność wykonania, opracowanie artystyczne i stylizację, bogaty repertuar pieśni kujawskich oraz zestaw strojów do prezentowanych obrzędów. Dzięki muzyce wlewa w serca ludzkie czułość i szlachetność. „Kujawy” są niestrudzonym ambasadorem Radziejowa.


Izba Regionalna

Izba Regionalna, prowadzona społecznie przez Zarząd TMK, mieści się w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie (ul. Objezdna 33), gdzie znajduje się siedziba TMK. Posiada bogate zbiory związane z historią, folklorem, sztuką, tradycją oraz życiem społecznym naszego regionu. Gromadzi zabytkowe przedmioty oraz dokumenty związane z historią miasta i okolic. Pierwsze eksponaty gromadzili działacze TMK: L. Ciesielski, J. Stachura, J. Korcz, J. Górczyński, J. Surdyk, nauczyciele ZSM - J. Kuligowski, J. Dębowski, T. Janiak, mieszkańcy Radziejowa, min. R. Pernak. Sz. Szynkowski, P. Cybulski. Najpierw znajdowały się w Ratuszu, RDK, ZSM (ul. Rynek), a od 1970 r. w ZSM, gdzie mieściła się siedziba TMK, 1977-1982 –w Cechu Rzemiosł Różnych, następnie wróciły do Ratusza (do 1987 r), do 1992 r. znajdowały się w gmachu Urzędu Miasta. Od lutego 1992 r. znalazły siedzibę w miejscowej bibliotece.. Eksponaty, mające wartość muzealną, budzą u odwiedzających poczucie lokalnej tożsamości, więzi z tradycją i przeszłością Kujaw. Podstawowym celem jest zachowanie pamięci o przodkach i pamiątek przeszłości dla następnych pokoleń. Izba Regionalna prowadzi także zajęcia interaktywne, zajęcia koła hafciarskiego, prelekcje i warsztaty nt. kujawskich tradycji, lekcje muzealne, udostępnia swoje zbiory zwiedzającym: dzieciom, młodzieży i dorosłym. Służą one pogłębieniu wiedzy z zakresu etnografii, historii oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego Małej Ojczyzny. Edukacja regionalna jest prowadzona wśród dzieci i młodzieży powiatu radziejowskiego. Na wyróżnienie zasługują: Przedszkola, Szkoły Podstawowe oraz Gimnazjum w Radziejowie i Piotrkowie Kujawskim, Zespół Szkół Mechanicznych, ZSCKU w Przemystce, SOSz-W w Radziejowie. Dzięki współpracy wielu nauczycieli uczniowie tych placówek uczestniczą w cyklicznych lekcjach muzealnych, edukacji regionalnej w Izbie Regionalnej, a w swoich szkołach organizują konkursy, imprezy, różne formy teatralne, wystawy oraz spotkania z twórcami kujawskimi. TMK posiada Monografię Towarzystwa Miłośników Kujaw opracowaną przez p. Ewę Kozłowską (praca licencjacka na UMK –2009 r.).

Więcej o TMK na stronie

Cywilizacja

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!