Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Łukaszyk

Wronki, STAROMIEJSKA 55 64-510 NOWA WIEŚ

Kancelaria Radcy Prawnego świadczy usługi i pomoc prawną zarówno osobom fizycznym jak i przedsiębiorstwom.

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych. Pomoc prawna jest świadczona niezwłocznie, w pełnym zakresie, z uwzględnieniem potrzeb i wymagań poszczególnych Klientów. Zapewniamy stały kontakt z Klientami, co pozwala na szybkie podejmowanie niezbędnych czynności w sprawie i stanowi gwarancję rzetelnej i skutecznej ochrony interesów Klienta.

Zakres usług kancelarii obejmuje sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa spadkowego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz postępowania windykacyjne i egzekucyjne.

Przeprowadzamy kompleksowo postępowania w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego:

 • Rozwód
 • Separacja
 • Unieważnienie małżeństwa
 • Alimenty – zasądzenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów oraz uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 • Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi
 • Uregulowanie lub wyegzekwowanie kontaktów z małoletnimi
 • Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • Podział majątku wspólnego małżonków
 • Rozdzielność majątkowa między małżonkami
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Ustanowienie opieki i kurateli

z zakresu prawa cywilnego oraz spadkowego:

 • Przygotowywanie i opiniowanie różnego rodzaju umów
  Negocjowanie umów
 • Prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań – sprawy o zapłatę, roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów, odszkodowania i kary umowne
 • Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji
 • Roszczenia konsumenckie różnego rodzaju – niedozwolone klauzule w umowach, niezgodność towaru z informacjami
 • podanymi w umowie, umowy zawierane przez Internet
 • Prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego i nieruchomości – sprzedaż, najem, dzierżawa, ochrona własności i posiadania, ustanowienie i zniesienie użytkowania wieczystego, służebności, zasiedzenie
 • Prowadzenie postępowań w zakresie ochrony dóbr osobistych
 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Dział spadku
 • Zachowek
 • Wydziedziczenie
 • Uznanie niegodności dziedziczenia
 • Podważenie ważności testamentu
 • Udzielenie pomocy w sporządzeniu testamentu

Więcej informacji w zakładce OFERTA na stronie www.lukaszyk.eu