Hardkon Larpers' Retreat 2018 © pixabay.com/zdjęcie ilustracyjne
[2/8]

Hardkon Larpers' Retreat 2018

Od organizatora:
Hard­kon Lar­pers Retreat to tydzień, który chcemy poświę­cić pisa­niu gier w towa­rzy­stwie innych twór­ców. Zasłu­ży­li­śmy, by poda­ro­wać sobie ten czas i sku­pić się na nada­niu kształtu i formy rodzą­cym się w naszych gło­wach pomy­słom na larpy. Chcemy zna­leźć się w gru­pie ludzi, z któ­rymi warto roz­ma­wiać, dys­ku­to­wać, kon­fron­to­wać poglądy i pomy­sły. Bro­nić swo­jej wizji, pod­wa­żać i testo­wać zało­że­nia innych. Brać udział we wspól­nych burzach mózgów. Zga­dzać się, kłó­cić i znaj­do­wać roz­wią­za­nia. Słu­chać, pod­po­wia­dać, czy­tać, oglą­dać, myśleć. Pra­co­wać. Two­rzyć. Inspi­ro­wać innych i bywać zainspirowaną/-ym. Uciekasz z nami?

Więcej informacji o wydarzeniu tutaj.

Gdzie i kiedy?
2-10 września,
„Przystanek Alaska” w Gliśnie Wielkim na Pomorzu

Najnowsze wiadomości

reklama