Płaca minimalna 2019. Ile wyniesie? Co się zmieniło? [ZDJĘCIA]

Anna Bartosiewicz
Rząd przyjął rozporządzenie, w którym określono wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz kwotę minimalnej stawki godzinowej w 2019 roku. Sprawdź, ile wyniesie płaca minimalna netto, a ile brutto. Zobacz, jaka będzie minimalna stawka godzinowa w 2019 roku.

Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2019 roku?

11 września Rada Ministrów ogłosiła, że płaca minimalna w 2019 r. wyniesie 2250 zł brutto, co daje 1634 zł netto. Jest to kwota wyższa od stawki rekomendowanej początkowo przez rząd. W 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2100 zł, co daje ok. 1530 zł netto. To kwota zbliżona do przeciętnego wynagrodzenia w 2002 roku. Z kolei w 2017 r. minimalne wynagrodzenie opiewało na 2000 zł brutto, co daje ok. 1459,50 zł netto. W 2019 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 7,1 proc. w stosunku do 2018 roku.

Sprawdź aktualne oferty pracy

Wzrost płacy minimalnej oznacza, że Polacy zarabiający najniższą krajową w przyszłym roku dostaną na rękę o 34 zł więcej. Minimalne wynagrodzenie zwiększy się o 150 zł brutto, co daje 104 zł netto. W 2019 r. najniższa krajowa będzie o 500 zł wyższa niż w 2015 r., kiedy to wynosiła 1750 zł brutto.

Podniesienie płacy minimalnej do 2250 zł brutto w 2019 r. oznacza złą wiadomość dla samotnych rodziców, którzy pobierają 500 zł na dziecko i zarabiają pensję minimalną. Przez podwyżkę minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku przekroczą oni kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczenia wychowawczego. W przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 800 zł netto lub 1200 zł netto, jeżeli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością.

Przykład
Od nowego roku samotna matka z jednym dzieckiem, która w 2018 r. zarabiała pensję minimalną, straci uprawnienia do świadczenia wychowawczego. W 2019 r. przekroczy ona kryterium dochodowe o 34 złote. Dzięki wzrostowi pensji minimalnej jej zarobki na rękę zwiększą się o 104 zł miesięcznie, co daje 1248 zł w skali roku. Po utracie 500 plus jej budżet uszczupli się jednak o 6000 zł rocznie. De facto, dochody samotnej matki zmniejszą się o 4752 złote.

Ile wyniesie minimalna stawka godzinowa w 2019 roku?

Rada Ministrów podjęła także decyzję w kwestii minimalnej stawki godzinowej, która obejmuje:

 • osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenie, jeżeli wyznaczono czas świadczenia zlecenia
 • osoby samozatrudnione, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i świadczą usługi dla firm

Z obowiązku płacenia minimalnej stawki za godzinę wyłączono m.in.:

 • umowy cywilnoprawne zawierane z rodzinnymi domami pomocy
 • umowy cywilnoprawne dotyczące opieki nad uczestnikami wycieczek
 • umowy zlecenie, w przypadku których zleceniobiorca samodzielnie ustala miejsce i czas realizacji zlecenia, a wynagrodzenie pozostaje uzależnione od efektu pracy

Minimalną stawkę godzinową wprowadzono od 1 stycznia 2017 roku. Ukształtowała się ona wówczas na poziomie 13 zł za godzinę brutto. W 2019 r. minimalna stawka godzinowa wzrośnie z 13,70 zł brutto do 14,70 zł brutto. Osoby, które są rozliczane z pracy w trybie godzinowym, zarobią 12 zł na rękę w przypadku umowy o dzieło oraz 9 zł przy umowie zlecenie.

Jak minimalne wynagrodzenie zmieniało się na przesrzeni lat?

Minimalne wynagrodzenie za pracę wprowadzono w 1956 roku. W 2000 r. wynosiło ono zaledwie 700 zł brutto. Od tamtej pory rosło z roku na rok, z wyjątkiem 2002 roku, kiedy to rząd utrzymał je na poziomie z roku poprzedniego.

Polskie prawo gwarantuje wszystkim pracownikom minimalne wynagrodzenie za pracę. Od 1990 r. wysokość płacy minimalnej określał szef resortu pracy na drodze zarządzenia. W latach 1998–2002 wysokość minimalnego wynagrodzenia była ogłaszana w rozporządzeniach ministra pracy. Od 2002 r. kwestie płacy minimalnej reguluje Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wybierz pracę dla siebie

Obecnie płaca minimalna podlega negocjacjom w ramach Rady Dialogu Społecznego. Instytucja ta została powołana do życia w 2015 r. przez prezydenta Andrzeja Dudę, aby stać się forum dialogu trójstronnego między rządem a partnerami społecznymi – organizacjami reprezentującymi interesy pracowników i pracodawców. W skład RDS wchodzą: przedstawiciele Rady Ministrów i strony rządowej, reprezentatywne organizacje związkowe oraz reprezentatywne organizacje pracodawców.

Organizacje związkowe należące do RDS:

 • NSZZ „Solidarność”
 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 • Forum Związków Zawodowych

Organizacje pracodawców należące do RDS:

 • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Konfederacja „Lewiatan”,
 • Związek Rzemiosła Polskiego,
 • Związek Pracodawców Business Centre Club

Na negocjacje dotyczące płacy minimalnej w obrębie RDS przewidziano 30 dni. Jeżeli członkowie Rady Dialogu Społecznego osiągną konsensus do 15 lipca, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej są podawane do wiadomości w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów. W przypadku braku porozumienia stron wchodzących w skład RDS decyzję o wysokości płacy minimalnej oraz o minimalnej stawce godzinowej podejmuje rząd. Ma na to czas do 15 września, a wysokość płacy minimalnej ogłaszana jest wówczas w drodze rozporządzenia. Informacji o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę można szukać w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Jakiej płacy minimalnej chciała Rada Dialogu Społecznego?

Podniesienie minimalnej płacy w 2019 r. opiniowali związkowcy. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) oraz Forum Związków Zawodowych (FZZ) domagały się podniesienia minimalnego wynagrodzenia za pracę do 2383 zł brutto (1727 zł netto). Postulowali też zwiększenie minimalnej stawki godzinowej do 15,50 złotych. Natomiast NSZZ „Solidarność” rekomendowała wzrost płacy minimalnej do kwoty nie mniejszej niż 2278 zł, co dałoby 178 zł podwyżki i wzrost o 8,5 procent. Z czasem związkowcy z „Solidarności” przystali na 2255 zł, a więc wzrost o 155 złotych.

Przy mniejszych podwyżkach obstawały organizacje reprezentujące interesy pracodawców. Proponowały one podniesienie płacy minimalnej o 117 zł, co stanowi najmniejszą możliwą wartość zgodną z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu. Za jeszcze inną kwotą płacy minimalnej opowiadało się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort Elżbiety Rafalskiej optował za wzrostem minimalnego wynagrodzenia o 120 zł, do kwoty 2220 zł brutto.

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę każdego roku, do 15 czerwca, rząd musi przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej w roku następnym. W czerwcu 2018 r. Rada Ministrów w trybie obiegowym przyjęła propozycję podniesienia płacy minimalnej w 2019 r. do 2200 zł, tj. o 5,7 proc. oraz wzrostu minimalnej stawki godzinowej z 13,70 zł do 14,50 zł brutto. Jak argumentuje rząd, na jego ostateczną decyzję miały wpływ analizy rynku oraz opinie partnerów społecznych.

- Z analiz rynku pracy wynika, że wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. nie wpływała negatywnie na popyt na pracę – poinformowało 11 września Centrum Informacyjne Rządu (CIR). – Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia. Poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2 250 zł będzie miał pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych (przez wzrost dochodów pracowników) – zaznaczono w komunikacie CIR.

QUIZ. Czy pamiętasz pracę w PRL-u?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do 2250 zł brutto oznacza, że jego wysokość będzie stanowić 47,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 rok. To w dalszym ciągu mniej niż połowa. Kwota została jednak zaakceptowana przez NSZZ „Solidarność”.

- W związku z ogłoszeniem przez premiera wysokości przyszłorocznej płacy minimalnej stwierdzamy, że to kompromis, który nas nie zadowala, ale jest do zaakceptowania. Ale na tym polega konstruktywny dialog. Wzrost o 150 zł to kolejny krok na drodze do osiągnięcia przez płacę minimalną poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia i jest dla „Solidarności” absolutnym minimum do przyjęcia – powiedział w rozmowie z portalem Tysol.pl Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

Jak dodał, „Solidarność” w dalszym ciągu czeka na wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, a także na odmrożenie wskaźnika naliczania funduszu socjalnego.

Porównaj najlepsze oferty pracy

Niezadowolenie z decyzji rządu wyraża OPZZ. Organizacja negatywnie oceniła przyjęte kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej.

- Rząd przesądzając o podniesieniu płacy minimalnej o 150 zł nie zrealizował tym samym ustaleń „Pakietu Działań Antykryzysowych” z dnia 13 marca 2009 roku, przyjętego w dialogu autonomicznym partnerów społecznych, na mocy którego Prezes Rady Ministrów zobowiązał się do opracowania i przedstawienia partnerom społecznym skutecznego mechanizmu zapewniającego osiągnięcie przez płacę minimalną poziomu połowy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – podreśla OPZZ w oficjalnym oświadczeniu z 11 września. – Pragniemy ponadto wskazać, że Polska powinna niezwłocznie ratyfikować art. 4 ust. 1 Europejskiej Karty Społecznej, który zobowiązuje państwa do zagwarantowania pracownikowi wynagrodzenia zapewniającego godziwy poziom życia, jak również Konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 131 dotyczącą ustalania plac minimalnych, zwłaszcza w odniesieniu do krajów rozwijających się oraz przyjąć Zalecenie MOP nr 135 z 1970 roku dotyczącego ustalania płac minimalnych. Ma to ogromne znaczenie dla pracujących, ponieważ praca w Polsce wciąż nie chroni wielu osób przed biedą – dodają związkowcy.

Zobacz, gdzie znajdziesz pracę

Z szacunków GUS wynika, że wynagrodzenie minimalne otrzymuje ok. 1,5 mln Polaków. Przeważnie są to pracownicy niewykwalifikowani, m.in. osoby sprzątające, pracujące w ochronie, sprzedaży czy turystyce. Ustawowe minimum zarabia również wiele osób zatrudnionych w budżetówce, m.in. muzeach, bibliotekach czy w Sanepidzie.

Źródło: tysol.pl, premier.gov.pl, samorzad.pap.pl

Forum Lokalnego Biznesu w powiecie krapkowickim - Joachim Wojtala

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Płaca minimalna 2019. Ile wyniesie? Co się zmieniło? [ZDJĘCIA] - Dziennik Zachodni

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

E
Eliszeba
150,- brutto więcej, a tylko 34,- więcej na rękę???
Wróć na naszemiasto.pl Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie