Wybierz region

Wybierz miasto

  Regulamin plebiscytu

  Zagłosuj na współczesnego bohatera Gdyni! Zdecyduj, kto odbierze 5.000 zł!

  REGULAMIN KONKURSU
  „Z MIŁOŚCI DO GDYNI”


  § 1
  Definicje
  1. Konkurs – konkurs prowadzony pod hasłem „Z miłości do Gdyni” na zasadach objętych niniejszym Regulaminem.
  2. Organizator – Inntu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. J. Uphagena 27/809 (80-237 Gdańsk) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000725858, NIP 9571103979 REGON: 369840085, o kapitale zakładowym 5.000 zł,
  3. Procesor – Polska Press Sp. z o.o., będący podmiotem, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy;
  4. Uczestnik – osoba fizyczna, najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń w Polsce.
  5. Finaliści – Lista osób nagrodzonych, w tym w wyniku nominowania do nagrody przez Kapitułę Konkursu.
  6. Galeria Klif w Gdyni – Galeria Klif, ul. Zwycięstwa 256, 81-525 Gdynia.
  7. Nagrody – karty zakupowe o wartościach wskazanych w Regulaminie.
  8. Kapituła Konkursu – komisja składająca się z 6 osób powołanych przez Organizatora, Partnerów i Sponsorów, powołana do wybrania 10 finalistów Konkursu.
  9. Finał – uroczyste rozstrzygnięcie, podczas którego zostaną przedstawieni i nagrodzeni finaliści Konkursu.
  10. Partner Konkursu – Muzeum Miasta Gdyni, Dziennik Bałtycki, Galeria Klif. Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Gdyni.
  § 2
  Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem konkursu „Z miłości do Gdyni” jest Inntu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. J. Uphagena 27/809 (80-237 Gdańsk) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000725858, NIP 9571103979, REGON: 369840085, o kapitale zakładowym
  5.000 zł,
  2. Celami konkursu są:
  a) promowanie postaw, cech i inicjatyw na terenie miasta Gdyni,
  b) kształtowanie aktywnych postaw i inicjatyw na rzecz miasta Gdyni,
  c) wzmacnianie poczucia lokalnej tożsamości,
  d) zachęcanie do podejmowania inicjatyw na rzecz społeczeństwa: sąsiedztwa, osób starszych, zwierząt, promocja kultury lokalnej.
  3. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie „Współczesnych Bohaterów Miasta”, którzy poprzez postawę i działalność zawodowo-społeczną realizują hasło Konkursu „Z miłości do Gdyni”.
  4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
  5. Konkurs rozpoczyna się 5 listopada 2019 r. i zakończy się 15 grudnia 2019 r.
  6. W ramach konkursu przyznane zostaną nagrody w postaci:
  a) kart zakupowych o wartościach 5 000,00 zł, 2 000,00 zł oraz 1 000,00 zł
  b) siedmiu kart zakupowych o wartości 300,00 zł każda.
  7. Za zgodą Organizatorów mogą być przyznane nagrody specjalne i wyróżnienia ufundowane przez podmioty zewnętrzne.
  8. Wizerunek finalistów w związku z udziałem w Konkursie, w tym w sesji fotograficznej może zostać wykorzystany przez Organizatora oraz Podmioty przez niego wskazane w kampanii reklamowej Galerii Klif w Gdyni, w tym jej promocję na stronie internetowej Organizatora, mediach społecznościowych i billboardach reklamowych, na co Uczestnicy wyrażają zgodę poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 .

  § 3
  Zasady uczestnictwa i zgłaszania kandydatur
  1. Kandydaturę do konkursu może zgłosić każda osoba pełnoletnia, z wyłączeniem Organizatorów, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca wymagania wynikające z niniejszego Regulaminu.
  2. Warunkiem zgłoszenia kandydatury do konkursu jest poprawne wypełnienie online formularza na stronie WWW (adres strony). Każda kandydatura będzie oceniana odrębnie.
  3. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z Konkursu zgłoszeń nie spełniających powyższych warunków na każdym etapie Konkursu. Organizator zastrzega sobie również prawo przeniesienia danej kandydatury do kategorii najbardziej odpowiadającej podejmowanej aktywności.
  4. Etap zgłaszania kandydatur będzie trwał od 5.11 od godziny 00:01 do dnia 26.11.2019 do godziny 23:59. Dla zachowania terminu decydujące jest dotarcie zgłoszenia do Organizatora, co zostanie potwierdzone odrębnym powiadomieniem przez przedstawiciela Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestnika.
  5. Zgłoszenie kandydatury odbywa się z poziomu strony konkursowej https://klifkonkurs.naszemiasto.pl/które wymaga wypełnienia formularza i podania następujących danych i informacji:
  a) Wybór kryterium, według którego zgłaszana jest kandydatura,
  b) Imię i nazwisko kandydata,
  c) Uzasadnienie zgłoszenia – max. 1 000 znaków,
  d) Zdjęcie (nieobowiązkowe)
  e) Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu
  f) Zgoda kandydata na udział w konkursie.

  6. Uczestnik, po otrzymaniu zgłoszenia przez Organizatora, otrzyma powiadomienie o zaakceptowaniu/odrzuceniu zgłoszenia. Powiadomienie zostanie wysłane pocztą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika adres mailowy przez przedstawiciela Organizatora.
  7. Akceptacja zgłoszenia skutkuje pojawieniem się kandydatury Uczestnika na stronie www. https://klifkonkurs.naszemiasto.pl/.
  8. Adres e-mail i numer telefonu Uczestnika zostaną wykorzystane wyłącznie w celach komunikacji związanej z Konkursem.
  9. Uzupełnienie zgłoszenia o treść uzasadnienia oraz zdjęcia możliwe jest wyłącznie na etapie wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Po wysłaniu zgłoszenia do udziału w Konkursie nie ma możliwości usunięcia lub modyfikacji opisu i zdjęcia.
  10. Uczestnik potwierdza, że treści prezentowane w zgłoszeniu nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie nakłaniają do czynów karalnych, nie stanowią mowy nienawiści jak i nie naruszają praw osób trzecich. Osoby, których wizerunki upubliczniono na załączonych do zgłoszenia zdjęciach wyraziły na to stosowną zgodę a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, których wizerunki znajdują się na zdjęciach.
  11. Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu zobowiązuje się w przypadku wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Organizatora przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez zamieszczenie kandydatury Uczestnika na stronie internetowej, do wstąpienia do postępowania i zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności, przejęcia w całości kosztów ewentualnego postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ugodzonych odszkodowań. Organizator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Uczestnika o zgłoszeniu powyższych roszczeń.
  12. Zakończenie etapu zgłaszania kandydatur przez uczestników nastąpi 26 listopada o godz. 23:59.

  § 4
  Miejsce i czas trwania konkursu
  1. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na stronie serwisu konkursowego https://klifkonkurs.naszemiasto.pl/w okresie od 5 listopada 2019 do 15 grudnia 2019 r.
  2. Uroczystość wieńcząca konkurs, podczas której zostaną ogłoszeni finaliści odbędzie się w Galerii Klif w Gdyni w dniu 15 grudnia 2019r.

  § 5
  Uzasadnienie zgłoszenia
  1. Uczestnik Konkursu ma dowolność wyboru tematu treści uzasadnienia, o którym mowa w § 3 ust. 5 lit. d) Regulaminu.
  2. Treść uzasadnienia nie może naruszać przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych osób i podmiotów trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych (prawa autorskie, pokrewne, wynalazcze, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa itp.) oraz dobrych obyczajów, uczuć, w tym w szczególności uczuć religijnych osób trzecich, a także nie może zawierać agitacji politycznej lub religijnej.
  3. Organizator zastrzega sobie, na każdym etapie Konkursu, prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestnika naruszającego treść postanowień Regulaminu, w szczególności określonych w ust. 2 oraz § 3 ust. 10.

  § 6
  Zasady konkursu
  1. Konkurs polega na wyłonieniu Współczesnego Bohatera Gdyni w oparciu o przykładowe kryteria:
  a) Przedsiębiorczość i branie spraw w swoje ręce,
  b) Odwaga w decyzjach i działaniu, prekursorstwo,
  c) Dzielenie się sobą, czasem, pomysłami,
  d) Nietuzinkowość – charakterystyczny, ciekawy, inspirujący sposób działania,
  e) Miłość do Gdyni wyrażająca się w poznawaniu i propagowaniu jej dziejów, budowaniu jej przyszłości, poszanowaniu jej środowiska i rozwijaniu społeczności.
  2. Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach:
  a) zgłaszanie kandydatur,
  b) głosowanie przez internautów na zgłoszone i nieodrzucone kandydatury,
  c) ocena zgłoszonych kandydatur przez Kapitułę Konkursu i wyłonienie 10 (słownie: dziesięciu ) finalistów.
  3. W dniach od 5 listopada od godziny 00:01 do 26 listopada 2019 r. do godziny 23:59. trwać będzie I etap Konkursu – zgłaszania kandydatur.
  4. Wszystkie zgłoszone i niewykluczone z Konkursu kandydatury przejdą do II etapu, który polegać będzie na głosowaniu online na zaprezentowane na stronie https://klifkonkurs.naszemiasto.pl/ Kandydatury za pomocą kliknięć w wyznaczonym miejscu.
  a. Dopuszcza się wykonanie do 5 kliknięć dziennie z jednego adresu IP.
  5. W efekcie głosowania do kolejnego etapu Konkursu – oceny przez Kapitułę Konkursu – przejdą kandydatury w liczbie maksimum 30, które otrzymały największą liczbę głosów. II etap konkursu – głosowanie trwać będzie od 27.listopada , od godziny 00:00 do 8 grudnia do godziny 23:59
  6. Lista 30 kandydatów, którzy w wyniku głosowania internautów uzyskali największą liczbę głosów, zostanie poddana ocenie Kapituły Konkursu. III etap Konkursu rozpocznie się 9 grudnia i potrwa do dnia 12 grudnia.
  7. Ogłoszenie finalistów, czyli 10 Osób wyłonionych przez Kapitułę Konkursu odbędzie się w dniu 15 grudnia 2019 r.
  § 7
  Zasady głosowania
  1. Głosowanie – nominowanie kandydatur Uczestników zgłoszonych do oceny przez Kapitułę Konkursu.
  2. W dniu 27 listopada o godzinie 00:00 rozpocznie się II etap Konkursu – głosowanie. Głosowanie zakończy się w dniu 8 grudnia o godzinie 23:59. Wszystkie zgłoszone do udziału kandydatury Uczestników i niewykluczone z Konkursu do momentu rozpoczęcia głosowania, zostaną poddane głosowaniu. W wyniku głosowania powstanie lista 30 Uczestników z największa liczbą głosów nominowanych do oceny przez Kapitułę Konkursu.
  3. Głosowanie odbędzie się na stronie internetowej https://klifkonkurs.naszemiasto.pl/
  4. W głosowaniu może wziąć udział każda osoba, z zastrzeżeniem, że na wybranego Uczestnika możliwe jest zagłosowanie poprzez oddanie z jednego IP do 5 głosów dziennie.
  5. Zabronione jest zwiększanie liczby oddanych głosów poprzez działania niezgodne z Regulaminem, w szczególności poprzez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń, programów i aplikacji powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika w Konkursu, w przypadku oferowania przez Uczestnika lub osoby trzecie korzyści w zamian za oddanie głosów na kandydaturę Uczestnika. Wykluczenie może nastąpić także w stosunku do Uczestnika, wobec którego zachodzą uzasadnione podejrzenia naruszenia zasad głosowania określonych w niniejszym regulaminie.
  7. Organizator zastrzega prawo do nienaliczenia głosów na kandydaturę Uczestnika oddanych w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem.
  8. W wyniku głosowania zostanie wyłonionych 30 Finalistów na podstawie liczby uzyskanych głosów.

  § 8
  Zasady oceny przez Kapitułę Konkursową
  1. W skład Kapituły Konkursowej wchodzą: Przedstawiciel Miasta Gdyni, Przedstawiciel Muzeum Miasta Gdyni, Przedstawiciel Redakcji Dziennika Bałtyckiego, Przedstawiciel Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, Przedstawiciel Galerii Klif, Przedstawiciel Organizatora – Inntu sp.z o. o. Wszyscy jurorzy zostaną przedstawieni na stronie https://klifkonkurs.naszemiasto.pl/
  2. W trakcie III etapu Konkursu zostanie ocenionych 30 Uczestników, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Spośród wyłonionych w głosowaniu uczestników, Kapituła Konkursu wybierze wedle nieskrępowanego uznania 10 finalistów Konkursu.
  3. Lista finalistów zostanie przedstawiona w dniu 15.12.2019 na stronie Organizatora https://klifkonkurs.naszemiasto.pl/ oraz podczas uroczystej gali finałowej w Galerii Klif w Gdyni.
  4. Kryteria oceny kandydatur przez Kapitułę Konkursu: sposób prezentacji, osiągnięcia, nieszablonowość, sposób ujęcia tematu.

  § 9
  Ogłoszenie wyników
  1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie https://klifkonkurs.naszemiasto.pl/ oraz https://gdynia.klif.pl/ w dniu 15 grudnia 2019 r. o godz. 12.00
  2. Zwycięzcy – finaliści konkursu zostaną przedstawieni w dniu podczas uroczystości wieńczącej Konkurs w Galerii Klif w Gdyni w dniu 15 grudnia 2019 r.
  3. Podczas uroczystości wieńczącej Konkurs zostaną przyznane i wręczone nagrody.

  § 10
  Nagrody
  1. Nagrodami w konkursie są:
  a. Karta zakupowa o wartości 5 000,00 zł
  b. Karta zakupowa o wartości 2 000,00 zł
  c. Karta zakupowa o wartości 1 000,00 zł
  d. Bony zakupowe (7) p wartości po 300,00 zł
  2. Realizacja kart zakupowych może nastąpić wyłącznie w Galerii Klif w Gdyni, w terminie do dnia 14 grudnia 2020 r.
  3. Nagrody przyznawane są 10 Finalistom, wybranym przez Kapitułę Konkursu. Nagrody główne określone w ust. 1 lit. A i C otrzymują osoby, które uzyskały kolejno pierwsze i drugie miejsce w wyniku oceny Kapituły Konkursu. Nagrody określone w ust. 1 lit. B otrzyma osoba, która zdobyła najwięcej głosów w głosowaniu internetowym, nagrody określone w ust. 1 lit. D otrzyma siedmiu finalistów nominowanych przez Kapitułę Konkursu.
  4. Informacja na temat nagród przewidzianych w konkursie zostanie opublikowana na stronie konkursowej www. (adres strony)
  5. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje roszczenie pieniężne o wypłatę równowartości nagród.
  6. Uprawnienie do nagrody nie może zostać przeniesione na osoby trzecie.
  7. O uzyskaniu nominacji do nagrody przyznawanej przez Kapitułę Konkursową, Uczestnik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Powiadomienie zostanie wysłane w ciągu 12 godzin od zakończenia obrad Kapituły.
  8. Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia możliwości przyjęcia nagrody w terminie 48 godzin od dnia otrzymania powiadomienia.
  9. Uczestnictwo w uroczystości wieńczącej konkurs jest pożądane, ale nie jest warunkiem koniecznym do odebrania nagrody.
  10. W przypadku nieobecności finalisty na uroczystości wieńczącej Konkurs, Uczestnik utrzymuje przyznany tytuł oraz prawo do nagrody. O terminie i warunkach odbioru nagrody Organizator powiadomi Uczestnika pocztą elektroniczną w terminie 48 godzin od zakończenia uroczystości wieńczącej Konkurs. Nagroda będzie gotowa do odbioru w Biurze Administracji Galerii Klif w Gdyni
  11. Finaliści konkursu mogą zostać dodatkowo zaproszeni do udziału w sesji zdjęciowej – warunkiem realizacji sesji jest przekazanie Organizatorowi oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  12. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora jak również podmioty wskazane przez Organizatora fotografii z sesji zdjęciowej, z reportażu z finału konkursu, zdjęć, zawierających wizerunek Uczestnika (z prawem sublicencji) na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia danego Uczestnika polach eksploatacji, a w szczególności:
  a) Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie,
  b) Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
  c) Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
  d) Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie od standardu, systemu i formatu;
  e) Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym,
  f) wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.
  13. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi zezwolenia na podstawie niniejszego Regulaminu na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do wizerunku na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu wyraża zgodę, aby jego wizerunek w związku z realizacją sesji fotograficznej wykorzystywany był stosownie do potrzeb Organizatora lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawania stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.
  14. Organizator pokrywa koszty podatku od nagrody i odprowadza do właściwego Urzędu Skarbowego w związku z przekazaniem Nagrody.

  § 11
  Reklamacje
  1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie do 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców Konkursu.
  2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również szczegółowe uzasadnienie reklamacji.
  3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.
  4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.
  5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
  6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
  7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

  § 12
  Dane osobowe
  1. Dane osobowe Uczestnika konkursu wskazane w zgłoszeniu, będą gromadzone i wykorzystywane przez Organizatora, który jest administratorem danych osobowych, jedynie w celach organizacji, przeprowadzenia, rozstrzygnięcia niniejszego Konkursu oraz realizacji prawa Uczestników do nagród.
  2. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu będzie się odbywało zgodnie z obowiązującym przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą a w przypadku osoby niepełnoletniej, na podstawie zgody opiekuna prawnego.
  4. Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, Kapituła Konkursu, partnerzy Konkursu oraz sponsorzy upoważnieni przez Administratora.
  5. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz okres konieczny do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a także przez okres wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości-w odniesieniu do danych osobowych finalistów Konkursu.
  6. Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do udziału w Konkursie.
  7. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
  a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania;
  b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
  c) prawa do przeniesienia danych osobowych;
  d) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę zgodę i miało miejsce przed skorzystaniem z prawa do wycofania zgody,
  8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą, można kontaktować się z Administratorem, kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: info@inntu.pl Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
  10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar EOG).


  § 13
  Postanowienia końcowe
  1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www. https://klifkonkurs.naszemiasto.pl/
  2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wszystkie zasady wynikające z Regulaminu, w szczególności udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w § 12 .
  3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy Konkursu nominowani do nagród spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestników złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania, numeru kontaktowego, celem weryfikacji, czy Uczestnik nie podlega wyłączeniu z Konkursu. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa jak i odmowa spełnienia powyższych żądań skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej www. (adres strony) co najmniej na 3 dni przed wprowadzeniem zmian.

  Załączniki:
  1. Zgoda na udział w konkursie
  2. wzór oświadczenia finalistów  Załącznik nr 1

  ZGODA NA ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
  NA BOHATERA/BOHATERKĘ GDYNI
  „Z MIŁOŚCI DO GDYNI”

  .......................................................
  Imię, nazwisko
  .......................................................
  Telefon*
  ......................................................
  Adres email*
  ......................................................
  Adres zamieszkania*
  ......................................................

  Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych wymaganych przez formularz konkursowy w celu zgłoszenia mojej kandydatury do Konkursu „Z miłości do Gdyni” przez (imię i nazwisko / nazwa osoby lub organizacji/ instytucji zgłaszającej)
  ……………………………………………………………………………………… oraz oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu.


  ..................................... .......................................
  Miejscowość, data czytelny podpis

  *Adres e-mail i numer telefonu Uczestnika Konkursu oraz adres zamieszkania (poza nazwą miejscowości / dzielnicy zamieszkania) zostaną wykorzystane wyłącznie w celach komunikacji związanej z Konkursem i nie będą upubliczniane.

  Załącznik nr 2
  .......................................................
  Imię, nazwisko
  .......................................................
  ulica, numer, miejscowość.
  ......................................................

  Oświadczenie

  Ja, niżej podpisana/y zostałam/em wybrany/a przez Kapitułę Konkursu „Z miłości do Gdyni” jako uczestnik Konkursu nominowany do nagrody, w tym do udziału w profesjonalnej sesji zdjęciowej. W związku z powyższym jestem świadoma/y tego, iż, mój wizerunek (zdjęcia, wypowiedzi, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania) zostaną wykorzystane przez Organizatora w tym podmioty przez niego wskazane (osoby trzecie upoważnione przez Organizatora oraz sponsorzy i partnerzy Konkursu) w kampanii reklamowej, w Internecie (w tym w mediach społecznościowych), na bilbordach, ulotkach i pozostałych materiałach reklamowych oraz do celów statystycznych, promocyjnych, marketingowych, PR-owych, w tym do promocji akcji, sesji przez Galerię Klif w Gdyni, związanych wyłącznie z celami Konkursu, jego przeprowadzeniem oraz rozstrzygnięciem i dokumentacją.
  Wobec powyższego wyrażam niniejszym nieodpłatnie zgodę, aby mój wizerunek (zdjęcia, głos, wypowiedzi, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania- miasto oraz dzielnica) w związku z udziałem w Konkursie oraz sesji zdjęciowej został wykorzystany w całości, a także w postaci dowolnie wybranych fragmentów w wybranych przez Organizatora (w tym upoważnione przez Organizatora podmioty trzecie, sponsorzy i partnerzy Konkursu) wydawnictwach, publikacjach w Internecie (w tym, także przygotowywanych i publikowanych przez osoby trzecie, które uzyskają w tym zakresie stosowne upoważnienia od Organizatora) jak również w przygotowywanych przez Organizatora lub te podmioty akcjach i materiałach promocyjnych lub reklamach, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku, na wszystkich znanych w dniu mojego zgłoszenia do udziału w Konkursie polach eksploatacji, a w szczególności:
  a) utrwalania lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
  b) wprowadzania do obrotu,
  c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej i/lub sieci telefonii komórkowej,
  d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),
  e) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,
  f) wystawiania,
  g) wyświetlania,
  h) użyczania i/lub najmu,
  i) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz nadawania za pośrednictwem satelity,
  j) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania).
  Powyższe zezwolenie dotyczy mojego wizerunku utrwalonego w związku z uczestnictwem w Konkursie jak, podczas sesji zdjęciowej a także uroczystości wieńczącej Konkurs. Wyrażam ponadto zgodę aby mój wizerunek był stosownie do potrzeb Organizatora lub Fundatora i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawany stosownym obróbkom redakcyjnym i komputerowym, itp. Ponadto wyrażam zgodę na wykonywanie przez Organizatora oraz osoby trzecie, upoważnione przez Organizatora, wszelkich działań (takich jak: filmowanie, nagrywanie, utrwalanie, fotografowanie itp.) niezbędnych do korzystania z mojego wizerunku we wskazanym w oświadczeniu zakresie. Nieodpłatnie upoważniam niniejszym Organizatora do udzielania osobom trzecim wybranym i wskazywanym każdorazowo przez niego wszelkich zgód i upoważnień w zakresie wykorzystywania mojego wizerunku (oraz głosu, wypowiedzi, imienia i nazwiska, adresu zamieszkania itp.) opisanych powyżej.

  Powyższe oświadczenie przeczytałem, zrozumiałem i w pełni akceptuję jego treść.


  ..................................... .......................................
  Miejscowość, data czytelny podpis