MKTG NaM - pasek na kartach artykułów

ZMIANA PRAWA: 2.02.2021. Jest ustawa o 14. emeryturze. Poznaj wszystkie szczegóły: kto dostanie a kto nie, kiedy, ile

OPRAC.:
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Ustawa o 14 emeryturze w 2021 r. została uchwalona przez Sejm na pierwszej tegorocznej sesji plenarnej.
Ustawa o 14 emeryturze w 2021 r. została uchwalona przez Sejm na pierwszej tegorocznej sesji plenarnej. Łukasz Gdak / Polska Press
Sejm uchwalił ustawy o waloryzacji emerytur oraz o 14 emeryturze. Ustalając wysokość minimalnej emerytury przesądził też o wysokości 13. emerytury. Kiedy waloryzacja, kiedy wypłata 13 a kiedy 14 emerytury i w jakiej wysokości?

1250 zł – od 1 marca 2021 r. tyle wyniesie najniższa emerytura. Sejm przyjął właśnie ustawę dotyczącą waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Co zakłada? Wzrost świadczeń emerytalno-rentowych od marca 2021 r. o wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej jednak niż o kwotę 50 zł. – Troska o sytuację materialną osób starszych jest dla nas szczególnie istotna – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Uchwalona w czwartek 21 stycznia przez Sejm także ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów zakłada wypłatę tzw. 14. emerytury już od listopada br. – To przykład spełnionej obietnicy i przejaw troski o sytuację materialną polskich emerytów i rencistów – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Czternasta emerytura ma trafić do 9,1 mln osób.

W SKRÓCIE - WALORYZACJA

 • Od 1 marca br. najniższe świadczenia zostaną podwyższone odpowiednio do:
 • 1250 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej (z 1200 zł),
 • 937,50 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (z 900 zł).
 • Inne okoliczności:
 • Z uwagi na obecną niepewną sytuację w kraju związaną z ogłoszonym stanem epidemicznym oraz faktem, że dopiero w lutym 2021 r. znany będzie przyszłoroczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent, zapisy ustawy przewidują dodatkowe rozwiązanie na wypadek, gdyby ogłoszony w lutym 2021 r. wskaźnik waloryzacji okazał się wyższy niż 104,16 proc. (który to wskaźnik zapewnia, przy świadczeniach najniższych, wzrost o gwarantowaną kwotę 50 zł).
 • W takim przypadku do wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych zostanie zastosowana waloryzacja procentowa w oparciu o rzeczywisty wskaźnik waloryzacji.
 • Modyfikacja zasad waloryzacji będzie zastosowana do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, a także miesięcznego progu uprawniającego do uzyskania świadczenia 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz miesięcznego progu uprawniającego do przyznania świadczenia wyrównawczego dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych.

W SKRÓCIE - 13 EMERYTURA

 • Wszyscy emeryci i inni uprawnieni otrzymają ją w kwietniu w wysokości 1 250 zł brutto, wraz z normalną emeryturą za ten miesiąc; tyle od marca ma bowiem wynosić minimalna emerytura, a jej wysokość decyduje o wysokości trzynastki.
 • Wszyscy emeryci i inni uprawnieni do trzynastki otrzymają ją w jednakowej wysokści.
 • Jednorazowe świadczenie przysługuje pobierającym, m.in.: emerytury i renty z ZUS, emerytury i renty rolnicze (KRUS), emerytury i renty służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty inwalidów wojennych i wojskowych, i rodzicielskie świadczenie uzupełniające.
 • Żeby otrzymać to świadczenie, nie trzeba składać wniosków. Jest ono przyznawane „z urzędu". Trzynastka jest jednocześnie wolna od potrąceń egzekucyjnych i nie wlicza się do dochodu.
 • Po raz pierwszy emeryci i renciści otrzymali dodatkowe świadczenie w 2019 roku, od marca 2020 roku trzynasta emerytura ma charakter stałego rocznego dodatku.

W SKRÓCIE - 14 EMERYTURA

 • 14. emerytura ma być wypłacana z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w listopadzie 2021 r. (z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty w grudniu 2021 r. – w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz w styczniu 2022 r. – w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników).
 • Decyzje w sprawie 14 emerytury będą wydawać i świadczenie to wypłacać będą właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń wypłacanych przez dwa organy, decyzje wydaje i 14 emeryturę wypłacać będzie ZUS.
 • Kwota 14. emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną). Z kwoty 14 emerytury nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.
 • Koszt wypłaty tzw. 14 emerytury szacuje się na 11,4 mld zł. Świadczenie ma trafić do 9,1 mln świadczeniobiorców (93,76 proc. ogółu). Zdecydowana większość, bo ok. 7,9 mln świadczeniobiorców otrzyma wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a ok. 1,2 mln świadczeniobiorców w wysokości niższej – ze względu na wysokość otrzymywanego świadczenia powyżej 2900 zł miesięcznie.

Rządowy projekt ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów trafił do Sejmu już 23 marca 2020 r. Ale dopiero w listopadzie rząd utwierdził się w przekonaniu, że znajdzie pieniądze - ponad 10 miliardów złotych - na dodatkowe wypłaty w 2021 r.

Jakie zapisy prawne zawiera projekt ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów?

Ile wyniesie czternasta emerytura 2021

Projekt ustawy dotyczy wypłaty w IV kwartale 2021 r. kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (tzw. 14 emerytury - oprócz 13 emerytury czyli dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, które będzie wypłacane w II kwartale 2021 r., zgodnie z ww. ustawą z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów).

 • 14 emerytura będzie przysługiwała jako dodatek do:
 • emerytur i rent w systemie powszechnym,
 • do emerytur i rent rolników,
 • służb mundurowych,
 • emerytur pomostowych,
 • świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
 • rent socjalnych,
 • nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych
 • rodzicielskich świadczeń uzupełniających
 • rent inwalidów wojennych i wojskowych.

W 2021 r. osobom uprawnionym przysługiwać będzie kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości:
kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2021 r. – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 2900 zł )
albo
kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2021 r., pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2900 zł, nie więcej niż o kwotę najniższej emerytury – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł.
Dla przykładu, zakładając że minimalna emerytura od marca br. wynosić będzie 1 250 zł (to też musi zatwierdzić Sejm), osoba otrzymująca emeryturę w wysokości 2950 zł dostanie czternastkę pomniejszoną o 50 zł czy 1200 zł. Osoba otrzymująca emeryturę w wysokości 3500 zł dostanie już o 600 zł mniej (3500 minus 2900) czyli 650 zł w formie czternastki.

ŁAP OKAZJE! Kliknij i przeczytaj!

Kto nie dostanie 14. emerytury w 2021 r.

Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne nie będzie przysługiwać osobom, którym prawo do świadczeń zostało zawieszone na dzień 31 października 2021 r. Prawo do kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie podlegać ponownemu ustaleniu, jeśli okaże się, że prawo do świadczenia np. emerytury lub renty nie istniało (np. ze względu na przedłożenie nieprawdziwych dokumentów), podlegało zawieszeniu (np. ze względu na przekroczenie maksymalnego limitu dochodu, rzutującego na wypłatę np. renty) lub przysługiwała wypłata świadczenia (np. sprawa zakończona wyrokiem sądu, przyznającego prawo do emerytury lub renty albo świadczenie to zostało na wniosek emeryta lub rencisty zawieszone, ale nie było do tego uzasadnienia).
Wówczas, po podjęciu informacji o zaistniałych faktach, kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostanie przyznane lub zostanie ono uznane za nienależnie pobrane, przy zastosowaniu przepisów ustaw wymienionych w art. 13 projektowanej ustawy.
Przedmiotowy projekt ustawy nie obejmuje sędziów przechodzących lub przeniesionych w stan spoczynku ) oraz prokuratorów w stanie spoczynku), ponieważ nie mają oni statusu emeryta lub rencisty. Przejście w stan spoczynku nie zmienia charakteru prawnego uposażenia pobieranego w okresie czynnej służby. Jest to świadczenie związane ze statusem sędziego lub prokuratora, mające charakter dożywotni.

ZADBAJ O PIENIĄDZE! Kliknij i przeczytaj!

Tylko jedna 14 emerytura w 2021 roku

W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne (art. 4 projektowanej ustawy).
Jedno kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba. Świadczenie to będzie podlegać proporcjonalnemu podziałowi na osoby uprawnione do renty rodzinnej. W przypadku gdy do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna osoba i przynajmniej jedna z nich uprawniona jest do renty socjalnej, kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z tytułu renty rodzinnej podlegać będzie podziałowi stosownie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, z wyłączeniem osoby lub osób uprawnionych do renty socjalnej. Osobie lub osobom wyłączonym z liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej przysługiwać będzie kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z tytułu przysługującego prawa do renty socjalnej.

Termin wypłaty 14 emerytury 2021

Projekt stanowi, że czternaste emerytury zostaną wypłacone z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w listopadzie 2021 r., z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty w grudniu 2021 r. i styczniu 2022 r.

 • Późniejsza wypłata czternastej emerytury
 • grudzień: świadczenia przedemerytalnego i zasiłku przedemerytalnego, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2173 oraz z 2020 r. poz. 252),
 • styczeń: świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa w art. 18 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174),

Decyzje w sprawie kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będą wydawać i świadczenie to wypłacać będą właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje wydaje i kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czternasta emerytura 2021 - bez potrąceń i wpływu na wysokość innych świadczeń

 • Kwota czternastej emerytury nie będzie się wliczała do dochodu, o którym mowa:
 • w art. 26 ust. 7e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133),
 • art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)
 • art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622, z późn. zm.) – art. 8 projektowanej ustawy.

Kwota czternastki nie będzie się wliczała do przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1455, z późn. zm.).

Również ustalając prawo do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.), do dochodu członka rodziny nie wlicza się wypłaconej temu członkowi kwoty czternastej emerytury 2021,

Tak więc kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulga rehabilitacyjna) wymienione w powyżej powołanych ustawach.

Z kwoty czternastej emerytury 2021 nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

TEMATY DNIA! Kliknij i przeczytaj!

Okazje

Szukasz prezentu dla dziewczyny, partnerki, żony?

Szukasz prezentu dla chłopaka, partnera, męża?

Słodki prezent sprawdzi się na pewno

A może coś bardziej szalonego?

Książka w prezencie? Świetny pomysł

Zmysłowe perfumy w dobrych cenach

Materiały promocyjne partnera

Odrobina relaksu należy się każdemu

Materiały promocyjne partnera
emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Ceny złota na nowym, historycznym poziomie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Materiał oryginalny: ZMIANA PRAWA: 2.02.2021. Jest ustawa o 14. emeryturze. Poznaj wszystkie szczegóły: kto dostanie a kto nie, kiedy, ile - Strefa Biznesu

Wróć na naszemiasto.pl Nasze Miasto